ริการของเรา

กระแสความยั่งยืนที่เกิดขึ้นทั่วโลกมีบทบาทสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในหลายแง่มุมและมีแนวโน้มที่จะมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง แรงกดดันดังกล่าวเกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของเราและสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นวงจรปัญหาที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เป็นหลัก

ดังนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหาควรเริ่มที่การเปลี่ยนแนวคิดในการใช้ชีวิตและดำเนินธุรกิจให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจมากขึ้น ซึ่งทำได้โดยตระหนักถึงผลกระทบของกิจกรรมที่เราทำ รู้จักเครื่องมือในการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น และควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนตัวรวมถึงองค์กรเพื่อช่วยลดผลกระทบดังกล่าว หากคุณมีความอยากที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร เรายินดีเป็นที่ปรึกษาให้คุณ

บริการของเรา

ที่ปรึกษากลยุทธ์การทำแผนธุรกิจอย่างยั่งยืน
ออกแบบและเป็นที่ปรึกษาการทำโมเดลธุรกิจโดยดำเนินตามนโยบายความยั่งยืน
เพิ่มโอกาสในการขายและดึงความสนใจจากกลุ่มผู้ใช้บริการหรือนักลงทุนที่สนใจในเรื่องความยั่งยืน
สร้างจุดขายที่น่าสนใจให้กับธุรกิจของคุณเพื่อเติบโตพร้อมกับพัฒนาโลกให้ดีขึ้น
เปลี่ยนนโยบายความยั่งยืนให้เป็นแผนดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเพื่อเก็บข้อมูล วัดผล เพื่อพัฒนาองค์กรได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ
ออกแบบอัตลักษณ์ตราสินค้า
สร้างตัวตนที่ชัดเจนให้กับตราสินค้า
ช่วยให้ธุรกิจสื่อสารได้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านอัฒลักษณ์ตราสินค้า
สร้างความจดจำให้กับตราสินค้า
ออกแบบอัตลักษณ์องค์กร
สร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนให้กับธุรกิจของคุณ
กำหนดทิศทางในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างตรงจุด
สร้างการรับรู้และความสัมพันธ์ภายในองค์กรรวมถึงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในระยะยาว
ที่ปรึกษาการกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน
การเขียนรายงาน ESG
วิเคราะห์แนวทางในการทำรายงาน ESG ที่เหมาะสมของแต่ละองค์กร
รวบรวมข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบสำคัญเพื่อให้รายงาน ESG ตรงตามวัตถุประสงค์หลักขององค์กรโดยสอดคล้องกับนโยบายความยั่งยืน
วางแผนการจัดเก็บข้อมูลให้สามารถเปรียบเทียบได้ในแต่ละปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องในการดำเนินตามนโยบายความยั่งยืน
การเขียนแผนธุรกิจที่สอดคล้องกับ BCG Model
เพิ่มคุณค่าให้กับองค์ด้วยแนวคิดการทำธุรกิจอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ช่วยลดต้นทุนในระยะยาวด้วยการมุ่งเน้นการนำทรัพยากรกลับใช้ซ้ำ ลดการสร้างขยะและของเสีย ไปจนถึงการวางแผนเพื่อให้ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
สร้างอัตลักษณ์องค์กรผ่านการรับรู้ของบุคคลทั่วไป
การประเมินอาคารเขียว
จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการยื่นขอ LEEDs, TREEs และ WELL Certification

วางแผนและออกแบบการเก็บข้อมูลภายในองค์กรอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใช้งานได้จริงสำหรับทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

Our Customers

Branding and Interior Design ร้านซักผ้า Laundry Box (2020)

Branding and Interior Design สถาบันสอนทำอาหาร Deva Recipe (2022)

© 2024 PRE Sustainable Consultancy. All Rights Reserved
Web Design by CARE Digital
crossmenu
thTH