PRE Sustainable Consultancy

การที่ธุรกิจของคุณจะสามารถดำเนินการได้อย่างยอดเยี่ยมและยืนหยัดต่อการต้านทานของเวลาได้คือ การสร้างความยั่งยืน เนื่องจากแนวคิด ESG และ BCG มีส่วนสำคัญอย่างมากในการทำให้ธุรกิจเติบโตร่วมกันกับโลก ในการนี้คุณอาจจะกำลังมองหาพันธมิตรที่พร้อมจะทำให้คุณเติบโตไปอย่างยั่งยืน

เจตนารมณ์ของเรา

ยกระดับการทำธุรกิจโดยคำนึงถึงนโยบายด้านความยั่งยืนให้ธุรกิจของคุณก้าวไปสู่ธุรกิจที่มีคุณค่า (Value Business)

เป้าหมายของเรา

ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการและบุคคลทั่วไปมีความเข้าใจและสามารถปรับใช้นโยบายความยั่งยืนให้เข้ากับธุรกิจของตนอย่างเต็มประสิทธิภาพและราบรื่นมากขึ้นเมื่อได้รับบริการจากเรา

ภารกิจของเรา

เป็นที่ปรึกษาและออกแบบกลยุทธ์ มุ่งเน้นการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวของธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาความยั่งยืน (SDGs Goal)

Featured Articles

ปรัชญาของเรา

ในปัจจุบัน ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกรวนเป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ดังนั้น หลายภาคส่วนในแต่ละประเทศทั่วโลกจึงได้กำหนดแผนการ, เกณฑ์ และนโยบายต่าง ๆ เพื่อควบคุมและโน้มน้าวให้ผู้คนรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามหลายสิบปีที่ผ่านมา แผนการเหล่านั้นมักไม่ประสบผลสำเร็จตามที่หวัง เนื่องจากการสนใจแต่สิ่งแวดล้อมด้านเดียวนั้นไม่อาจหยุดยั้งการเสื่อมของบรรยากาศโลกได้ ในการสร้างความยั่งยืนนั้นควรที่จะให้ความสำคัญด้านสังคมและเศรษฐกิจควบคู่กันไป ในโลกความเป็นจริงด้านเศรฐกิจและการเงินเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดทิศทางด้านความยั่งยืนในแต่ละประเทศหรือแต่ละสังคมซึ่งมักจะปรากฏในรูปแบบของการลงทุนและการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ หากปราศจากแหล่งทุนเหล่านี้แล้วประชาชนในสังคมทั่วไปจะไม่สามารถสนใจหรือดำเนินกิจกรรมด้านความยั่งยืนได้เลย ดังนั้นการขยับตัวของภาคทุนจึงเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

คำถามที่พบบ่อย

สถานการณ์ภาวะโลกร้อนในปัจจุบันส่งผลให้ทั่วโลกเริ่มมีมาตรการทางการค้าที่มีเป้าหมายสู่ความยั่งยืนของสหประชาชาติ เช่น มาตรการทางภาษีนำเข้า-ส่งออก, การซื้อขาย Carbon Credit ระหว่างประเทศ รวมถึงกำหนดให้มีการรายงานกิจกรรมด้านความยั่งยืนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ส่งผลให้ธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานให้ความสำคัญกับนโยบายความยั่งยืนมากขึ้น จึงสามารถเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าหรือบริการที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนได้มากขึ้น รวมถึงอาจจะได้รับการลดหย่อนทางภาษีบางประการได้ในอนาคต
คือการเขียนรายงานกิจกรรมที่ลดผลกระทบที่ไม่สร้างความไม่ยั่งยืนทุกด้านที่เกิดขึ้นในบริษัทนั้นๆ เพื่อยื่นรายงานรายปีต่อ กลต. ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดย E (Environment) หมายถึง กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม S (Social) หมายถึง กิจกรรมด้านสังคม และ G (Governance) หมายถึง กิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการโดยยึดโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ (SDGs)
SDGs (Sustainable Development Goals) คือ เป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีทั้งหมด 17 หัวข้อหลัก 169 หัวข้อย่อย ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนสำหรับทุกประเทศทั่วโลก

BCG (Bio, Circular, Green Economy) คือ แนวคิดที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนในระบบเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรผลิตสินค้าและบริการของภาคอุตสาหกรรม

ESG Report คือ ข้อกำหนดในการรายงานกิจกรรมด้านความยั่งยืนที่ถูกกำหนดโดยภาคการลงทุน
  1. เริ่มจากการวิเคราะห์รูปแบบและกระบวนการผลิตสินค้าและธุรกิจของเราเป็นอย่างไรในปัจจุบัน

  2. วิเคราะห์ว่ากิจกรรมที่ทำในบริษัทสามารถเป้าหมายด้านความยั่งยืนในด้านไหน หรืออย่างไรได้บ้างโดยใช้เป้าประสงค์ด้านความยั่งยืน (SDGs)เป็นเกณฑ์

  3. เลือกกิจกรรมหรือเครื่องมือที่สามารถปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาได้ให้เพื่อบรรลุเป้าหมายที่เลือกไว้

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการได้สร้างความยั่งยืนให้กับโลกและสิ่งมีชีวิตอีกทั้งในบางประเทศ บางอุตสาหกรรมอาจได้รับประโยชน์จากมาตรการทางภาษี เช่น การนำ Carbon Credit ไปใช้เพื่อลดหย่อนภาษีนำเข้าไปยังสหภาพยุโรป (CBAM-Carbon Boarder Adjustment Mechanism) สำหรับธุรกิจส่งออกบางประเภท เป็นต้น
เมื่อศึกษาข้อมูลทั้งหมดแล้ว แต่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูก อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา

เปิดประตูสู่ความยั่งยืนใน 3 ขั้นตอน

Step 1

สวัสดีค่ะ คุณมีความสนใจในการสร้างความยั่งยืนไม่ว่าจะในมิติไหนก็ตาม เรายินดีที่ได้พบคุณบนเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับเราผ่านบทความ (Article) ผลงานที่ผ่านมา และบริการของเราเพิ่มเติมได้บนเวบไซท์นี้ คุณอาจจะเจออะไรที่กำลังมองหาอยู่

Step 2

เมื่อดูรายละเอียดและเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีแล้วอยากรู้ว่าเราคือคนที่ใช่สำหรับคุณแค่ไหน อย่าลังเลค่ะ ติดต่อเรามาได้เลย

Step 3

เราจะติดต่อกลับเพื่อร่วมวางแผนและให้คำปรึกษาว่าเราจะสามารถช่วยอะไรคุณได้บ้าง
© 2024 PRE Sustainable Consultancy. All Rights Reserved
Web Design by CARE Digital
crossmenu
thTH